தலை முடி ஏன் உதிர்கிறது? அதற்கு என்ன தான் தீர்வு? Hair Loss-causes Dr. Yoga Vidhya | Doctor On Call